Konkurs Plastyczny TSM OSKARD – Moje Miasto

REKLAMA

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje Miasto” z okazji 60-lecia istnienia spółdzielni. Tematem konkursu są prace plastyczne związane z miastem Tychy. Organizator dopuszcza wizję historyczną, współczesną i futurystyczną. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci członków spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami we wspólnym gospodarstwie domowym.

Prace należy składać w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” (al. Niepodległości188) w terminie od dnia 9 do 30 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy placówki.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone: nagrodami rzeczowymi lub możliwością uczestnictwa w warsztatach plastycznych pod okiem Wojciecha Łuki.

REGULAMIN
Spółdzielczego Konkursu Plastycznego dla młodzieży pt.” Moje miasto” o nagrodę OskArt 2018

1. Organizatorem konkursu jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą przy ul. H.Dąbrowskiego39 w Tychach.
2. Tematem konkursu są prace plastyczne związane z miastem Tychy. Organizator dopuszcza wizję historyczną, współczesną i futurystyczną.
3. Celem konkursu jest wyłonienie prac trzech uczestników, których TSM „OSKARD” planuje otoczyć opieką artystyczną.
4. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.
5. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci członków spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci członków jury.
7. Każdy uczestnik może indywidualnie zgłosić do konkursu max. 3 prace o formacie 50×70 cm wykonane techniką graficzno- malarską . Wszystkie prace muszą zawierać dane autora – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy. W widocznym miejscu (z przodu pracy) należy umieścić imię, nazwisko i wiek autora, a wszystkie pozostałe dane na odwrocie pracy.
8. Prace należy składać w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza Al. Niepodległości188 w terminie od dnia 9 do 30 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy placówki.
9. Organizator prowadzi rejestr przyjętych prac. Dane z rejestru zostaną usunięte 31 października 2018 r.
10. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do dzieła. W przypadku Autorów niepełnoletnich wymagane oświadczenia składają w ich imieniu także ich przedstawiciele ustawowi. Oświadczenia można pobrać i wydrukować ze strony internetowej Organizatora https://www.oskard.tychy.pl/oskart-2018-moje-miasto lub uzyskać w Klubach Osiedlowych Organizatora.
11. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac przyznając 3 równorzędne nagrody, każda o wartości 1500 zł w postaci uczestnictwa w 10-miesięcznych zajęciach w szkole rysunku i malarstwa w autorskiej pracowni artysty grafika Wojciecha Łuki oraz wyróżnienia kwalifikujące prace do wystawy. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 13 do 15 lat oraz 16 do 18 lat. Organizator dokona rozstrzygnięcia konkursu w dniu 28 maja 2018 roku.
12. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.
13. Pozostałe prace należy odebrać do końca października 2018 r. Po tym terminie nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora.
14. Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy nie zawinione przez Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania wynagrodzenia.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

 

WIĘCEJ INFORMACJI O SDK TĘCZA

SDK Tęcza

 

 

Facebook Komentarz

Przeczytaj też