REKLAMA
W Tychach jest pięknie – konkurs fotograficznyKultura

W Tychach jest pięknie – konkurs fotograficzny

REKLAMA

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza do udziału w jubileuszowej, jedenastej edycji konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie”. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Tylko do pary”. Fotografujemy rzeczy, obiekty, ludzi, rośliny, zwierzęta i wszystko inne w parach. Jak zawsze może być niebanalnie i oryginalnie.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii, zgłaszane zdjęcia powinny mieć wymiary 20 x 30 cm. Swoje prace można osobiście lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia Biblioteki Głównej 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs”. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 21 kwietnia 2018 r. Po tym terminie, jury powołane przez dyrektora MBP w Tychach oceni prace w trzech grupach wiekowych:
do 13 lat
13-20 lat
powyżej 20 lat

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystego wernisażu, który odbędzie się 9 maja 2018 r.

XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W TYCHACH JEST PIĘKNIE”
pod hasłem: „Tylko do pary”

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
Termin rozpoczęcia przyjmowania prac: 1 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania prac: 21 kwietnia 2018 r.

2. Tytuł XI edycji konkursu : „Tylko do pary”
Temat konkursu: Fotografujemy rzeczy, obiekty, ludzi, rośliny, zwierzęta i wszystko inne w parach. Jak zawsze może być niebanalnie i oryginalnie.

3. Miejsce organizacji konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16,  Mediateka

Miejsce składania prac konkursowych:
Czytelnia, tel. 32 430 04 70, e-mail:czytelnia@mbp.tychy.pl

4. Warunki uczestnictwa:

– Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii
– Do konkursu dopuszcza się zdjęcia autorskie o wymiarach 20 cm x 30 cm.
– Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, ew. tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail. W przypadku grup szkolnych dane osobowe nauczyciela.
– Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia Biblioteki Głównej 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs”.
– Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 21 kwietnia 2018 r.
– Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
– Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
– Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
– 7 – 13 lat
– 13 – 20 lat
– powyżej 20 lat

– Wręczenie nagród wyłonionym laureatom odbędzie się 9 maja 2018 r.
– Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
– Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu).
– W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
– Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs  na własność MBP Tychy.
– Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

W Tychach jest pięknie – konkurs fotograficzny

WIĘCEJ INFORMACJI O MIEJSKIE BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Miejska Biblioteka Publiczna

Facebook Komentarz

Przeczytaj też