REKLAMA

Zasiłki dla bezrobotnych

Urząd Pracy

Aktualna wysokość zasiłków dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku zależy od łącznego stażu pracy i wynosi:
80% – dla osób ze stażem pracy mniej niż 5 lat
100% – dla osób ze stażem pracy od 5 lat do 20 lat
120% – dla osób ze stażem pracy co najmniej 20 lat

Okres pobierania zasiłku wynosi:
– 6 miesięcy
– 12 miesięcy dla bezrobotnych, mieszkających na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
– 12 miesięcy dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku
– 12 miesięcy dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego
– 12 miesięcy dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

 

Wysokość zasiłku dla osób zarejestrowanych – stan na 03.10.2016
W okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
Zasiłek
Brutto
Netto
80%
664,90 zł
583,06 zł
100%
831,10 zł
717,30 zł
120%
997,40 zł
851,63 zł
W okresie pozostałych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
Zasiłek
Brutto
Netto
80%
552,10 zł
468,11 zł
100%
652,60 zł
572,87 zł
120%
783,20 zł
678,71 zł
Pozostałe
Brutto
Netto
Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku)
415,60 zł
Stypendium stażowe
997,40 zł
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
831,10 zł