REKLAMA
Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie w Tychach Wiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie w Tychach

REKLAMA

W 2020 roku mieszkańcy Tychów, podobnie jak w latach ubiegłych mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc będzie świadczona w pięciu punktach na terenie miasta w wyznaczonych godzinach. Poniżej szczegóły dotyczące tej formy wsparcia oraz tego, kto i kiedy może z bezpłatnej pomocy prawnej w mieście skorzystać.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Osoba udzielająca pomocy prawnej:
– poinformuje Cię o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących Ci uprawnieniach lub o spoczywających na Tobie obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
– wskaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego
– sporządzi projekt pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
– sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformuje Cię o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
– podejmuje działania dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji zmierzające do podniesienia świadomości oraz przysługujących Ci uprawnieniach lub spoczywających na Tobie obowiązkach
– udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania i pomoże w jego realizacji

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady:
– dla osób zadłużonych
– z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Osoba prowadząca postępowanie mediacyjne:
– poinformuje Cię o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
– wspólnie z Tobą przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji
– wspólnie z Tobą przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
– przeprowadzi mediację
– udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Jak się przygotować?
Przygotuj i zabierz ze sobą wszystkie dokumenty, które dotyczą Twojego problemu – jeśli takie masz.

Jak się zapisać?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty – zgłoszenia dokonasz telefonicznie pod nr telefonu (32) 776-32-07 w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:30
piątek: 7:30-13:30

Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Aby uzyskać bliższe informacje, zadzwoń pod numer telefonu podany do zapisów.

Gdzie i kiedy można skorzystać ze wsparcia?

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, udzielane są 5 dni w tygodniu przez 4 godziny, w następujących lokalizacjach:

 

Punkt nr 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prowadzona przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, ul. Gliwicka 17

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30 (lokal nr 212 piętro I)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Punkt nr 2 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach ul. Kościuszki 223C

Urząd Miasta Tychy
Aleja Niepodległości 49 (pokój nr 317 piętro III)

od poniedziałku do środy oraz w piątek 12.00-16.00
czwartek w godz. 13.00-17.00

Punkt nr 3 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” Katowice,

ul. Raciborska 48 lok.2
Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30 (pokój nr 212 piętro I)

od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00

Punkt nr 4 – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
prowadzone przez SURSUM CORDA

Nowy Sącz ul. Lwowska 11
Plac św. Anny 4  (lokal nr 102)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

Punkt nr 5 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prowadzona przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA Nowy Sącz ul. Lwowska 11

Plac św. Anny 4 – (lokal nr 102)
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00

Punkty nr 1, 2, i 3 są z dogodnym dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich.

Facebook Komentarz

Przeczytaj też