REKLAMA
Tychy podnoszą podatki od nieruchomości Wiadomości

Tychy podnoszą podatki od nieruchomości

REKLAMA

Na dzisiejszej sesji radni rządzącej miastem koalicji klubu radnych Inicjatywa Tyska (Inicjatywa Tyska / komitet prezydenta Andrzeja Dziuby) i Koalicji Obywatelskiej (PO / Nowoczesna) zdecydowali o podniesieniu stawek podatków od nieruchomości. Jak przekonywali urzędnicy i prezydent Andrzej Dziuba, podatki wzrosną średnio o około 1,6%. Przeciw podniesieniu podatku byli radni Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną i klubu radnych PiS. Ze swoją propozycją obniżającą podatek wystąpił klub radnych PiS.

 

Nową uchwałą tradycyjnie w wielu punktach miasto wprowadza maksymalne dopuszczalne stawki podatków. Najbardziej wzrósł podatek od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W tym wypadku tyski magistrat zdecydował się gonić stawkę maksymalną i podnieść podatek o 10%.

Dzięki podwyżce miasto ma zarobić dodatkowo 1,6 miliona złotych.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku:
1. od gruntów:
a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,44 zł.(dotychczas 0,42 zł) maksymalna dopuszczalna stawka – 0,49 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,93 zł (dotychczas 0,91 zł) STAWKA MAKSYMALNA

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni
4,71 zł (dotychczas 4,63 zł) STAWKA MAKSYMALNA

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni
2,60 zł (dotychczas 2,55 zł) maksymalna stawka – 3,09 zł

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,55 zł (dotychczas 0,50 zł) maksymalna dopuszczalna stawka – 0,79 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
23,47 zł (dotychczas 23,10 zł) STAWKA MAKSYMALNA

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) jako budynki kultury fizycznej i wykorzystywanych do prowadzenia działalności sportowej od 1 m2 powierzchni użytkowej
11,75 zł (dotychczas 11,55 zł)

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
5,75 zł (dotychczas 5,65 zł) maksymalna dopuszczalna stawka – 7,90 zł

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
10,98 zł (dotychczas 10,87 zł) STAWKA MAKSYMALNA

f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,78 zł (dotychczas 10,80 zł) STAWKA MAKSYMALNA

3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych 2% ich wartości.

 

Facebook Komentarz

Powiązane posty