REKLAMA
Zagospodarowanie centrum Tychów Wiadomości

Zagospodarowanie centrum Tychów

REKLAMA

Od 18 lipca do 18 sierpnia 2023 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy.

 

Projekt można zobaczyć na stronie BIP oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowo 3 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta Tychy, w sali 102, piętro I, o godzinie 16:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Uwagi można wnosić w terminie do 1 września 2023 r. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie:

– pisemnej złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
– elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap:/UMTychy/skrytka), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
– poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl.

Więcej informacji udziela: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701, e-mail: urbanistyka@umtychy.pl tel. 32 776 3768.

Przeczytaj też